Allmänna resevillkor

Dessa villkor gäller för samtliga av våra resor

 


1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören.  

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats eller dennes målsman. Vid gruppresa utgör den inbokade gruppen huvudresenär. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. 1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet, normalt 30 dagar före resan. Punkt 2.1 gäller inte då avtal om gruppresa sluts med kyrklig församling eller grund- och gymnasieskola. Slutfakturering sker då efter resans genomförande. 2.2 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Punk 2.2 gäller inte då avtal om gruppresa sluts med kyrklig församling eller grund- och gymnasieskola (se punkt 2.1) 2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften. 2.4 Vid erläggande av slutpriset för konfirmandlägret i Eastbourne, England, så godkänner resenären villkoren för konfirmandens åtnjutande av den fastställda clearingrabatten. Dessa villkor kräver att resenären konfirmeras. Uteblir konfirmation av någon anledning, kommer elevens vårdnadshavare att faktureras clearingavgiften.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt i bekräftelsen angivna avbokningsvillkor. Vid avbokning är anmälningsavgiften inte återbetalningsbar. Vid gruppresa gäller separat avtal mellan arrangören och den bokade gruppen.
4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

5.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av bekräftelsen att det får ske. 5.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet. 5.2. Ändring av priset

5.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. 5.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

5.3. Tidtabellsändringar

5.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och i god tid före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6 FRÅNTRÄDELSE

6.1 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.1.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. 6.1.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.2 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.

6.2.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 6.2.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

8 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

8.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

9.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.  9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.